Úprava vestibulu metra na Palackého náměstí / Praha 2

Galerie Mimochodem: Co se nám povedlo...

Cílem projektu bylo upozornit na hodnotu vestibulu a ve spolupráci se studenty architek-
tury najít způsob, jakým by bylo možné dosáhnout jeho lepšího fungování.

Podařilo se nám identifikovat problematické body prostoru, jako nedostatečné osvětlení, nepřístupný ochoz u vitráže nebo nefunkční stánky, a upozornit na ně kolemjdoucí i zá-
stupce Dopravního podniku. Přímo v podchodu jsme konfrontovali veřejnost s návrhy na proměnu prostoru a ukázali jim potenciál místa.

Snažili jsme se rozšířit zprávu o chystané diskuzi mezi širokou veřejnost prostřednictvím
novin a webu městské části, a zároveň ji avizovali i vytvořením události na Facebooku.
Pro zvýšení dopadu bychom rozhodně doporučili i další způsoby propagace, jako rozhlas, informační letáky, propojení s institucemi v okolí apod.

Překvapila nás pozitivní odezva studentů architektury, kteří se účastnili workshopu. Potě-
šilo nás, jak byli zapálení pro věc, kreativní a zároveň respektovali autentičnost místa.

Důležitý pro nás byl také zájem přizvaných institucí, především Dopravního podniku a
Institutu plánování a rozvoje. Získali jsme od nich řadu cenných informací o fungování
metra i o tom, co je třeba udělat při prosazování námětu na změnu ve veřejném prostoru.

Naše rada ostatním: Nebojte se oslovit ke spolupráci na projektu co nejširší spektrum part-
nerů. Nové kontakty, které jsme díky práci získali, pro nás byly stejně cenné jako výsledek
projektu samotného.